'De kracht van principes' (repliek N-VA Vlaams-Brabant: meerjarenplan 2020-2025

Op 4 december 2019, over deze onderwerpen: provincieraad
Gunther Coppens repliek Meerjarenplan 2020-2025

Leuven, 3 december 2019

«De geschiedenis van de Vlaamse provincies gaat ver terug in de tijd tot het ontstaan van departementen in 1795, toen de Zuidelijke Nederlanden onderverdeeld werden in negen departementen die in feite door een sterk gecentraliseerde staat werden gestuurd. Ambtenaren maakten ter plaatse het centraal bestuur uit. De departementen waren met andere woorden geen zelfstandige administratieve entiteiten, maar louter territoriale onderverdelingen van de Staat.

In 1815 werden deze departementen vervangen door provincies. Deze naamsverandering ging gepaard met het einde van de gecentraliseerde eenheidsstaat en dus werd daar de eerste steen voor het provinciale bestuursniveau gelegd. Zo kreeg bijvoorbeeld een college van Gedeputeerde Staten het dagelijks bestuur van de provincie in handen. Met andere woorden; een nieuw beleidsniveau werd geboren dat tot op de dag van vandaag bestaat en waar de N-VA fractie haar mening niet over is veranderd.

- lees verder na de video

In 2018 besliste de Vlaamse Regering dat onze Vlaamse provincies dienden af te slanken en geen taken meer uitoefenen in “culturele en persoonsgebonden aangelegenheden”. Enkel grondgebonden materies behoren nog tot de bevoegdheid. Het afschaffen van dit in 1815 vormgegeven beleidsniveau, naast het gemeentelijke, Vlaamse, Federale en Europese niveau is dus nu (nog) niet aan de orde, maar een grondige hervorming is er wel gekomen en kaderde in een ruimere hervorming om de provincies af te slanken. Zo werd het aantal provincieraadsleden van 72 naar 36 teruggebracht en werd het aantal gedeputeerden herleid van 6 naar 4. De uittreding van de provincie uit intercommunales werd ook een feit.

Afslanking

In die lijn van verandering die vanuit Vlaanderen vorm kreeg, werkt ook dit nieuwe provinciebestuur. Met een inkrimping van de subsidies aan de partijen met 15 procent realiseert de provincie, bovenop de reeds aangegeven verminderde uitgaven, een jaarlijkse bijkomende vermindering van afgerond een 77.000 euro. De inlevering van een deel van de vergoedingen aan raadsleden levert jaarlijks een vermindering op van bijna150.000 euro. De halvering van het aantal raadsleden en het terugdringen van het aantal raadscommissies zorgt voor een vermindering van de uitgaven van ruim een half miljoen euro (550.000 euro).

Opgeteld zorgt de afslanking van de provincie Vlaams-Brabant en haar politieke werking voor een jaarlijkse en directe vermindering van uitgaven van ongeveer 750.000 euro: of ruim 4,5 miljoen euro over de volledige legislatuur. Zolang het provinciaal niveau niet definitief afgeschaft wordt door Vlaanderen is het één ieders verantwoordelijkheid om dit beleidsniveau, binnen de uitgezette contouren, zo
efficient en degelijk mogelijk te beheren. Een efficiënte werking van onze provincie begint met een efficiënte en performante organisatie. De insteek moet daarbij zijn; ‘wat is nodig voor een goede dienstverlening naar onze burgers, lokale besturen, bedrijven...?’

Deze coalitie zet, geheel in de lijn van de intenties die in de beleidsverklaring duidelijk werden gemaakt, de tering naar de nering ook wat betreft het personeel. Geen makkelijke, maar wel een noodzakelijke oefening. Wil dit zeggen dat er op het hele conto van het provinciepersoneel gewoon functies zullen verdwijnen? Neen, wij verwachten dat er vanuit een bewuste beleidskeuze, ook een aantal functies bij kunnen komen zonder het geheel te verzwaren. Zo bestendigen we bijvoorbeeld de functie van bestuurssecretaris in de cel dierenwelzijn, alsook deze binnen onze cel Vlaams Karakter.

We versterken de cel waterlopen en maken ruimte voor een extra bestuurssecretaris erfgoed. Toch zal zal er uiteindelijk gewerkt worden in de richting van een overdachte en bewuste afslanking waar mogelijk. Een realistische begroting op personeelsvlak vormt daarbij een belangrijk uitgangspunt. Dat betekent dat we verwachten dat de financiële ruimte van ons personeelsbehoefteplan correcter zal gaan aansluiten op de realiteit, hetgeen een uiting van goed management is.

 

- lees verder na de video

Uitdagingen

Een efficiënte provincie voert een slagkrachtig beleid ten voordele van onze Vlaams-Brabantse inwoners. Dat betekent dat de uitdagingen van onze provincie voorop staan, ook op ons provinciaal beleidsniveau. Zo zal, tot spijt van wie het benijdt, het Vlaams Karakter transversaal doorheen alle bevoegdheden beschermd en blijvend worden versterkt. Het getuigt van een gezonde Vlaamse reflex dat we hierop inzetten o.a. door vzw De Rand als partner verder te blijven ondersteunen of de ‘Projecten Nederlandse taalstimulering’ te steunen of de initiatieven die het Nederlandstalig karakter van de
provincie op de kaart te blijven zetten.

Wat we echter niet meer willen is de ondersteuning van acties die de thuistaal van de anderstalige promoten. Acties zoals Thuis In Taal dienen te worden stopgezet. Met het vrijgekomen budget moet ingezet worden op taalverwerving en taalpromotie van het Nederlands. Eén van de katalysatoren van de kennis van het Nederlands is ongetwijfeld het onderwijs. Daarom moet er blijvend geïnvesteerd worden in onze provinciale scholen De Sterretjes, PISO Tienen en De Wijnpers om kwalitatief onderwijs te kunnen leveren in de niches waarin deze scholen actief zijn. Bij investeringen moet er steeds worden getracht om de duurzaamheid van de gebouwen te verhogen en te voldoen aan de nieuwste normen (inzake milieu, veiligheid...).

Duurzaamheid is overigens nog zo een transversaal gebeuren. Daarom moet onder andere op het vlak wonen gefocust worden op duurzaamheid en energiezuinige maatregelen. Bouwblokrenovatie, Housing For Zero Energy (H40E), aandacht voor nieuwe woonvormen zijn maar twee initiatieven die richting moeten geven aan een weldoordacht woonbeleid.

Duurzaamheid

Zelfs in de Noord-Zuidwerking moet de klemtoon gelegd worden op het verstevigen van het duurzame karakter van projecten. We moeten op de Noord-Zuidwerking onze verantwoordelijkheid blijven opnemen, maar met aandacht voor duurzaamheid. De duurzaamheid die we willen uitdragen tot ver buiten onze provinciegrenzen, moeten we uiteraard in eerste instantie verspreiden binnen onze eigen provincie. Zo zijn wij als provinciaal waterlopenbeheerder bevoegd voor het dagelijks onderhoud van meer dan 1.400 kilometer waterlopen.

De voorbije legislatuur nam de provincie Vlaams-Brabant heel wat waterlopen over van de lokale besturen. Een herziening van de huidige organisatiestructuur binnen de dienst waterlopen moet dan ook aan de orde zijn. Daarom is onze fractie blij dat er extra mankracht aan de dienst waterlopen wordt toegevoegd. Dat zal een ernstige investering zijn, maar terecht. Dankzij de juiste invulling van de aanpak van het integraal beheer van onze waterlopen zetten we stappen om tegen 2040 te evolueren naar een klimaatneutrale provincie.

De aanpak van de klimaatverandering is overigens eveneens een transversaal thema van het beleid. Dat impliceert dat de inspanningen voor ons leefmilieu niet enkel kunnen worden gereduceerd tot enkel wat we binnen de bevoegdheid leefmilieu doen, maar wél dat élk bevoegdheidsdomein, élke gedeputeerde, mee de handschoen opneemt om de klimaatverandering aan te pakken. In die lijn stel ik vast dat er een grote financiële injectie wordt weggezet voor fietsmobiliteit, dat de lat hoger wordt gelegd inzake vergunningenbeleid en dat er strengere eisen komen inzake eigen patrimonium
(gebouwen, voertuigen,…) alsook een hernieuwde focus op netto méér en nieuwe natuur.

Communicatie op maat

Het informeren van de Vlaams-Brabander blijft bij dit alles een belangrijk element in het voeren van beleid. Deze communicatie dient zo efficiënt mogelijk te gebeuren en op een leest van moderne overheidscommunicatie geschoeid: wij verwachten aandacht voor communicatie op maat, voor het inperken van drukwerk waar mogelijk, inzetten op een verdere digitalisering en een constante evaluatie van onze communicatiemiddelen.

Last but not least, is onze fractie opgetogen met de toegenomen aandacht voor het dierenwelzijn. Aandacht voor het welzijn van dieren getuigt van een morele ingesteldheid die een evidentie zou moeten zijn in een humaan geïnspireerde maatschappij die verantwoordelijkheid draagt voor haar leefomgeving. Dat ook deze budgetten worden verhoogd, zowel voor inspanningen op het terrein als voor sensibiliseringscampagnes, kunnen wij enkel toejuichen

Onze fractie ziet vandaag een MJP voorliggen dat inzet op een slagkrachtig, efficiënt provinciaal beleid. Deze ambitie kadert in de snel veranderde provincie die Vlaams-Brabant is. Een uitdaging, maar één die noodzakkelijk is in een provincie in volle transitie. De uitdagingen zowel op vlak van taal, mobiliteit, klimaat en natuur, waterbeheersing en alle andere uitdagingen liggen voor in de budgetten van deze meerjarenplanning. De weg naar een slagkrachtig Vlaams-Brabant is genomen. Het is daarom dat onze fractie zich met volle overtuiging achter dit MJP schaart.»

Gunther Coppens,

Voorzitter N-VA-fractie provincie Vlaams-Brabant

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is