Mondelinge vraag: incident provinciedomein Halve Maan Diest

mondelinge en schriftelijke vragen

Provincieraad Vlaams-Brabant van 6 juni 2017

Mondelinge vraag van Hilde Kaspers: overlastincident op 25 mei 2017 in provinciedomein Halve Maan Diest

Mevrouw Hilde Kaspers diende op 4 juni 2017 een mondelinge vraag in met betrekking tot een overlastincident in het provinciaal domein De Halve Maan te Diest. Mevrouw Kaspers licht toe dat op donderdag 25 mei 2017 op sociale media verschillende berichten verschenen over een tienermeisje dat door jongeren werd betast in het provinciedomein De Halve Maan. Op 26 mei bevestigt de domeinbeheerder o.a. in de krant Het Laatste Nieuws het bericht en voegt hieraan toe dat hiervan verslag werd opgemaakt. In hetzelfde artikel wordt aangegeven dat de onlangs gewijzigde toegangstarieven tot het domein ontegensprekelijk zijn bedoeld als een maatregel om overlast tegen te gaan. Ze stelt dat op sociale media ook verschillende keren gesignaleerd werd dat er toegang tot het domein wordt verstrekt aan personen die niet in het bezit zijn van een identiteitskaart, maar ook dat identiteitskaarten aan het hek worden doorgegeven.


In deze context stelt ze de volgende vragen:

• Hoeveel jongeren waren er bij het hogervermelde incident betrokken en waren zij in het bezit van hun identiteitskaart?
• Wie maakte het verslag op n.a.v. dit incident op en wat gebeurt er met dergelijke verslagen?
• Hebben er zich ondertussen nog andere incidenten voorgedaan?
• Zijn er gegevens of indicaties over het effect van de tariefwijziging op het bezoekersverkeer en het bezoekersprofiel?

De heer Zelderloo, gedeputeerde, deelt hij mee dat op die bewuste dag een lastige groep van een 20-tal personen het domein bezocht. Enkelen hiervan hebben meisjes lastig gevallen. Hij zegt dat de redder van de zwembadzone alsook de wachters tussenbeide zijn gekomen. De daders zijn nadien gevlucht. Alle aanwezigen waren in bezit van een identiteitskaart.

Hij benadrukt dat het feit wordt genoteerd in het logboek van de wachters en nadien besproken wordt met politie. Aan de wachters wordt ook gevraagd extra alert te zijn voor jonge tienermeisjes. In dat weekend werden er 17.000 bezoekers geteld. Hij deelt mee dat er nog zes diefstallen gebeurden, er twee bijna vechtpartijen waren en er eveneens de gebruikelijke overlast was.

Conform artikel 6 van het reglement van orde werden aan de poort alvast veel ballen en muziekboxen in bewaring genomen. Hij zegt vervolgens dat ondertussen werd vastgesteld dat de verhoging van de tarieven weinig tot geen invloed heeft gehad op deze materie.

Mevrouw Kaspers vraagt of de bezoekers die binnengeraken zonder identiteitskaart, bekend zijn bij de beheerders van het provinciaal domein. Ze stelt dat sommige mensen erin slagen om via het kerkhof het provinciaal domein De Halve Maan binnen te dringen. Ze vindt het frappant dat een jong gezin waarvan één kind een vervallen identiteitskaart heeft naar huis wordt gestuurd terwijl heel wat Brusselaars zonder identiteitskaart naar binnen mogen.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, noteert de opmerkingen van mevrouw Kaspers, maar vraagt de tijd en de mogelijkheid om dit verder te onderzoeken.

 

Nieuws over dit onderwerp

Mondelinge vraag: European Disability Card

Mondelinge vraag over de European Disability Card - Provincieraad van 7 november 2017 «Op 19 oktober 2017 werd de European Disability Card officieel gelanceerd. Dit is een kaart waarmee iemand kan …

Projectoproep gedeelde sportinfrastructuur

Lucia Dewolfs: De Vlaamse regering lanceerde op 9 augustus ll. een projectoproep om de bestaande sportaccommodatie in Vlaamse scholen naschools, tijdens weekends en in de vakantieperiodes ruimer open …