Repliek budget 2019: «Oefening baart kunst»

Op 20 november 2018
«Oefening baart kunst»

Repliek N-VA-fractie  budget 2019: «Oefening baart kunst»

 

Meneer de voorzitter,

Meneer de gouverneur,

Leden van de deputatie,

Meneer de griffier,

Beste collega’s,

Geachte toehoorders,

Op het einde van de legislatuur worden we geconfronteerd met een budget dat louter technisch is en waarin dus geen nieuwe beleidskeuzes opduiken. Dat gegeven beperkt per definitie onze commentaren omdat in deze situatie enkel het resultaat op kasbasis een positief resultaat moet weergeven – hetgeen met een eindbedrag van plus 18,5 miljoen (eind 2019) effectief het geval is.

Een structureel financieel evenwicht op het einde van de legislatuur moet daarentegen niet worden aangetoond en bijgevolg kon de botox uit 2015 en 2018 achterwege blijven om aan de vereisten van de BBC te voldoen.

We lopen bijgevolg ook geen risico dat het ‘huiswerk’ moet worden overgedaan zoals dat wel het geval was met het budget 2018.

Dit technisch budget zet niet alleen een rem op onze bedenkingen, maar plaatst ons bovendien voor een dubbelzinnige situatie  aangezien de grootste fractie van het provinciaal halfrond, in tegenstelling tot zes jaar geleden, vanaf volgende maand deel zal uitmaken van een nieuw gevormde meerderheid.

Die positiewijziging zal zowel voor onze partij, als voor andere wellicht even wennen worden. Sommigen hebben alvast niet gewacht tot de installatievergadering van 3 december om zich in te leven in hun nieuwe (oppositie)rol.

Krokodil

Volgens een ‘oude krokodil’ werd zijn partij in de provincie Vlaams-Brabant – en ik citeer - “in de oppositie geduwd door kerels die de provincie nutteloos vinden en zo snel mogelijk willen afschaffen”.

Of, hoe een tegenvallende verkiezingsuitslag via een post-electorale koortsopstoot werd verengd tot wat duw- en trekwerk onder “kerels” van andere partijen. Inzake voorstellingswijze zouden we de bedenker van deze stichtende analyse zelf kunnen parafraseren (en ik parafraseer… ): “Als hij hier in de provincie op deze manier wil verder ploeteren, dan is dat zijn zaak”.

Over Groen kunnen we kort zijn: op het ogenblik dat zij nog deel uitmaken van de meerderheid, zijn zij er alvast in geslaagd om de coalitiepartners van de nieuwe meerderheid te betichten van ‘een gebrek aan transparantie en integriteit, postjespakkerij, slecht beleid (jawel!) en het ontbreken van een inhoudelijk project’.

Indien deze karikaturale pre-oppositie de voorbode is van het groene oppositiegeluid, dan heeft het politieke bedrijf er alle baat bij om de volledige afschaffing van het provinciaal bestuursniveau in de hoogste versnelling door te drukken, aangezien een dergelijke uitlatingen enkel het monster van de antipolitiek voeden.

Oppositie

Maar laten we vandaag vooral mild zijn en veronderstellen dat we met deze uitlatingen het dieptepunt inzake oppositietaal achter ons hebben liggen. Tenslotte vergt ook oppositie-voeren enige oefening alvorens die kunst baart.

Ondertussen zal onze fractie evenwel tot de installatievergadering niet vervroegd uit haar oppositierol vallen:

De afgelopen jaren hebben we in onze replieken telkens opnieuw moeten vaststellen met welke hardnekkigheid sommigen wilden vasthouden aan bevoegdheden die naar Vlaanderen verhuisden.

Er werd daarbij telkens ijverig op zoek gegaan naar achterpoortjes om via allerhande kunstgrepen en creatieve vluchtheuvels krampachtig vast te houden aan overgehevelde bevoegdheden.

In onze repliek van vorig jaar voorspelden we dat de provincie zich ook in 2018 niet in haar vernieuwde, afgeslankte rol zou schikken.

En jawel, deze profetie werd ook nu weer bewaarheid. De meest frapante illustratie daarvan was zonder meer de rist subsidies die in het voorjaar aan een twintigtal sportmanifestaties werden beloofd nog voor hierover ook maar één cijfer op budgetpapaier stond en aan de provincieraad ter goedkeuring werd voorgelegd. Wij die dachten dat Sinterklaas steevast in december kwam hadden het blijkbaar verkeerd voor, want in het oorspronkelijke budget was van cadeautjes uitdelen nog geen spoor van te bekennen.

Of Zwarte Piet, voor zover die man nog mag bestaan,  hier voor iets tussenzat hebben we nog niet kunnen achterhalen.  Wel is zeker dat door de bevoegde gedeputeerde een nieuw actieplan ‘evenementenbeleid’ uit de provinciale mouw werd geschud.

Het was op zijn zachtst gezegd merkwaardig dat temidden de klaagzang over te weinig financiële middelen die  Vlaanderen naar de provincie zou doorstorten, toch nog tienduizenden euro’s subsidiegelden werden gevonden om een beleidsdomein te sponsoren waarvoor de provincies op dat moment niet meer bevoegd was.

Uiteindelijk moest men erkennen dat de provincie het belastinggeld uitgaf – en ik citeer letterlijk – “om het provinciaal beleid te promoten”. Aangezien het hoofdzakelijk om dezelfde begunstigden ging die in het verleden werden ondersteund, konden we daar enkel uit afleiden dat het gevoerde sportbeleid voorheen een uitvlucht was om de provincie maar  vooral zichzelf in te kijker te zetten.

Sputterende streekmotor

Wij zijn niet alleen van oordeel dat er geen nominatieve subsidies mogen vloeien naar domeinen waarvoor de provincie niet langer bevoegd is, maar ook dat bestuurders van een uitdovend beleidsniveau op het vlak van zelfpromotie meer soberheid aan de dag moet leggen. Trouwens, de behoorlijke investeringen inzake promotie, public relations, en onophoudelijke stroom van persberichten en persconferenties blijken in geen enkele verhouding te staan tot de povere resultaten die worden geboekt inzake de kennis en bewustzijn van de doorsnee Vlaams-Brabander over het provinciale bestuursniveau. Ook op dat vlak bleef de streekmotor de afgelopen legislatuur sputteren.

Kunstgrepen zagen we meer recent óók bij de uittreding van de provincie uit de intercommunales: een verplichting die door sommigen eveneens moeizaam werd verteerd. De oprichting van een Toekomstfonds PBE, waarbij de provincie via overlegforum toch via een achterpoortje terugkeert in deze intercommunale vereniging, kan gelden als illustratie.

Onze partij is van oordeel dat de provincie bij de uittreding uit de Intercommunales geen schoonmoedersrol moet ambiëren.

Transparantie

Aangaande het vermeende gebrek aan transparantie vanuit de huidige meerderheid aan het adres van onze fractie aansluitend toch nog even dit: alleszins rekenen we tijdens de komende legislatuur  op meer transparantie dan de afgelopen zes jaar het geval was inzake bijvoorbeeld personeelsbeleid, de toewijziging van nominatieve subsidies en … - voor wie het zich nog herinnert - de toepassing van art 53 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking, die binnen de provincieraad – ondanks verschillende reanimatiepogingen door onze fractie – helaas dode letter bleef.

Ook herhalen we graag nog eens ons uitgangspunt:  tot aan de volledige afschaffing van het provinciale bestuursniveau, is onze partij gewonnen voor een efficiënte, digitale en zuinige provinciale overheid die zich buigt over strikt grondgebonden kerntaken die haar werden toegewezen. Als gele draad in het bestuursakkoord staat bovendien dat “het Vlaamse, groene en ondernemende karakter van de provincie verder wordt versterkt.” Ook investeringen in fietsinfrastructuur, waterbeheer, betaalbaar wonen, toerisme en provinciale domeinen zullen in de toekomst noodzakelijk blijven.

Dus wie er bij voorbaat van overtuigd is dat N-VA de provincie zal ruïneren, zal toch iets meer realiteitszin aan de dag moeten leggen.

Moskeefabrieken

Bovendien zullen we nauwlettend blijven toezien wanneer de meerjarenplannen van de moskeefabrieken en andere, al of niet godsdienstige dienstverleningen, worden voorgelegd. Geheel in de geest van een slanke en efficiënte provinciale overheid zien we de komende jaren liever minimalistische inschattingen binnen de meerjarenplanning, dan opnieuw zes jaar te moeten toezien hoe de voorgelegde budgetten jaar na jaar noodgedwongen door de provincieraad ter kennis moeten worden aangenomen, zonder dat er bijsturingen mogelijk zijn. Hetzelfde geldt voor  overboekingen naar  investeringsuitgaven zonder concreet doel: wat ons betreft worden dergelijke tranfers niet langer toegelaten.

Tot daar enkele bedenkingen aan het slot van een lange maar boeiende oppositieperiode die ik echter niet wil afsluiten  zonder nadrukkelijk onze welgemeende dank en appreciatie uit te spreken voor het personeel van de provincie…

 

Ik dank u. 
 

Linda De Dobbeleer - Van den Eede,

Fractievoorzitter N-VA, Provincie Vlaams-Brabant

Provinciehuis Leuven, 20 november 2018

 

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is